Music database

Musician

Yamei Yu

Yamei Yu - © Trio Parnassus

born in 1975 in Tianjin, China, People's Republic

Links www.trioparnassus.de (German)